Osobní odběry zboží jsou do odvolání z preventivních důvodů pozastaveny.
     Z důvodu uzavření některých výdejních míst uloženky nejde tato doprava dočasně zvolit.
    Děkujeme za pochopení.
Všeobecné obchodní podmínky | Tutty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro internetový obchod www.tutty.cz

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod www.tutty.cz (dále také jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je spoleečnost ELKO TRADING, spol. s r.o., se sídlem Brno, K terminálu 7, PSČ 61900, Česká republika, IČ: 60720743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 16494, jako prodávající (dále také jen „prodávající“ nebo „společnost ELKO TRADING, spol. s r.o.“), a na straně druhé je kupující - nepodnikatel (dále také jen „kupující“). Tyto VOP se nepoužijí pro kupní smlouvy, kde kupujícím je podnikatel ve smyslu platných právních předpisů.

II. INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ

 • Prodávajícím je shora specifikovaná společnost ELKO TRADING, spol. s r.o., se sídlem Brno, K terminálu 7, PSČ 61900, Česká republika, IČ: 60720743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 16494; email: obchod@tutty.cz, tel.: +420 532 195 717, +420 736 626 283.
 • Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu prodávajícího.
 • Ceny zboží včetně DPH jsou uváděny u příslušného zboží v nabídce internetového obchodu prodávajícího, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dodání zboží (balné, pojištění, dopravné) nebo nákladů na služby, které se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, je uvedena vždy u konkrétního výrobku v nabídce internetového obchodu prodávajícího.
 • Způsob platby a dodání zboží je uveden dále v těchto VOP, výběr konkrétní z možných variant platby a dodání zboží bude kupujícím učiněn při zadávání objednávky.
 • Náklady na dodání zboží se řídí ceníkem dopravce platným v době dodání zboží kupujícímu, v závislosti na zvoleném způsobu dodání.
 • Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a ze záruky a podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.
 • Kupujícímu nevznikají jakékoliv náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy s prodávajícím, a proto si kupující ani prodávající navzájem nehradí žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.
 • Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího.
 • Poučení kupujícího o právu na odstoupení od smlouvy, spolu s podmínkami, lhůtou a postupy pro uplatnění tohoto práva, jsou upraveny v ustanovení článku III těchto VOP nazvaném „Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží“.
 • V případě, že se kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy obchod@tutty.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Kupující je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci www.coi.cz, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.
 • Prodávající tímto v souladu s článkem 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, informuje kupujícího o existenci platformy pro řešení spotřebitelských sporů on-line, kterou může kupující využít v případě sporu s prodávajícím, a která je dostupná na internetové adrese: zde
 • Kupní nebo jinou smlouvu uzavřenou dle těchto VOP není možné zrušit, kromě případů v těchto VOP výslovně uvedených nebo vyplývajících z příslušného právního předpisu.
 • Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nejsou archivovány, a nejsou tedy přístupné jiným osobám.
 • Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 • Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a o jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků, jsou obsaženy v těchto VOP.
 • III. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

 • Prodávající sděluje, že:
  kupující jako spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  přičemž toto odstoupení musí kupující v uvedené lhůtě zaslat v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.
  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o dopravě nebo využití volného času, pokud kupující tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
  V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostně na bankovní účet uvedený kupujícím, s čímž kupující výslovně souhlasí.
 • Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je prodávající povinen prokázat.
 • V případě odstoupení od smlouvy o koupi výrobku, který kupující zakoupil v rámci nabídky akční sady výrobků za zvýhodněnou cenu, má kupující nárok na vrácení ceny výrobku, jehož se odstoupení týká, po odečtení rozdílu plné ceny obou výrobků a ceny zaplacené za akční sadu výrobků.
 • IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP včetně reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky prodávajícímu.
 • Objednávka zboží uvedeného v nabídce internetového obchodu prodávajícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany prodávajícího, nebo převzetím objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Při elektronickém objednávání zboží je třeba, aby bylo zboží specifikováno uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky – toto číselné označení produktů podle druhu je uváděné v ceníku elektronického obchodu a automaticky se generuje při objednávání zboží. Kupující zodpovídá za správný počet objednaných kusů produktů a za jasnou specifikaci produktu.
 • Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka označujícího zpětný krok v procesu objednávky, kterým se kupující může vrátit do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem označujícím dokončení objednávky bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak není uzavřena v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude kupující (telefonicky nebo emailem) prodávajícím rovněž upozorněn.
 • Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo emailem. Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými prodávajícím.
 • Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce email s akceptací objednávky kupujícího (dále jen "akceptace"). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.
 • V případě volby způsobu placení kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží v sídle prodávajícího má objednávka učiněná kupujícím platnost 5 dnů, po jejich uplynutí, pokud nebude zboží kupujícím vyzvednuto, se objednávka automaticky ruší.
 • Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího neakceptovat, zejména v případě ukončení dodávek objednaného zboží na trh.
 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 • Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 • Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu, jakmile mu věc předá dopravce.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 • Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím za předpokladu, že kupující uhradí prodávajícímu celou kupní cenu. V případě, že kupující zboží převezme a neuhradí celou kupní cenu, přechází vlastnické právo na kupujícího k příslušnému zboží až uhrazením celé kupní ceny.
 • Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 • Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 • Kupující souhlasí s tím, že je-li spolu se zakoupeným zbožím poskytováno jiné zboží zdarma (dále jen „dárek“), je taková darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnosti a kupující je povinen spolu se zbožím, ohledně kterého odstupuje od kupní smlouvy, vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se v souvislosti s poskytnutím dárku obohatil. V případě, že dárky včetně případného souvisejícího obohacení nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku a případného souvisejícího obohacení.
 • V. CENY, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 • Cena zboží je stanovena v nabídce internetového obchodu prodávajícího, není-li písemně mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta cena jiná. Ceny uvedené nezahrnují balné, pojištění a dopravné. Balné, pojistné a dopravné jdou k tíži kupujícího. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 • Způsoby platby:
      a) v hotovosti při osobním odběru zboží v sídle prodávajícího;
      b) předem bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího;
      c) dobírkou s dodáním zboží dopravní službou. Kupující platí při převzetí zboží fakturovanou cenu a cenu za dopravu včetně doběrečného. Zboží nebude vydáno kupujícímu, dokud kupující neuhradí celou kupní cenu. Konkrétní možnosti způsobu platby jsou vždy             kupujícímu nabídnuty při zadávání objednávky, prodávající si vyhrazuje právo na změnu/úpravu/doplnění možností způsobu platby oproti těmto VOP podle možností a potřeb prodávajícího v okamžiku zadávání objednávky, s takovou změnou/úpravou/doplněním bude kupující vždy seznámen v rámci procesu zadávání objednávky.
 • Způsoby dodání zboží:
      a) Česká pošta, s.p.;
      b) přepravní služba Geis Parcel;
      c) přepravní služba Geis parcel SK.
      d) Uloženka
      e) Osobní odběr
  Konkrétní možnosti způsobu dodání zboží jsou vždy kupujícímu nabídnuty při zadávání objednávky, prodávající si vyhrazuje právo na změnu/úpravu/doplnění možností způsobu zboží oproti těmto VOP podle možností a potřeb prodávajícího v okamžiku zadávání objednávky s takovou změnou/úpravou/doplněním bude kupující vždy seznámen v rámci procesu zadávání objednávky.
 • Termín dodání zboží:
  Termín dodání zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu platby a způsobu dodání zboží. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP, tj. po odeslání akceptace objednávky prodávajícím. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny na stránkách internetového obchodu u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo jiné závažné provozní důvody a také v případě, že kupujícím objednané zboží nebude skladem. O případné delší dodací lhůtě či zrušení objednávky ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně informován emailem nebo telefonicky.
 • V případě objednávky zboží nad 100 000 Kč včetně DPH si prodávající vyhrazuje právo zamítnout platbu v hotovosti a žádat bezhotovostní platbu.
 • VI. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

 • Odpovědnost za vady zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list, pokud jej kupující obdržel.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího a právním řádem platným v České republice.
 • Reklamační řád internetového obchodu je nedílnou součástí těchto VOP.
 • VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Přístup na www stránky internetového obchodu prodávajícího a objednávka zboží může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená emailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním emailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu obchod@tutty.cz. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@tutty.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese. Číslo registrace prodávajícího u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00030343.

  VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2016.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP, jejichž nedílnou součástí je reklamační řád, ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně dalších plateb – přepravného, poštovné, balné atd.) uvedenou v nabídce internetového obchodu prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Pokud tyto VOP neobsahují výslovně jiná ustanovení, řídí se právní poměry mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Příloha VOP – Reklamační řád

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

   
   

  Porovnat

   
  máte vybráno 0 ks
   
   

   

   

   

    Kód Název produktu Vaše cena    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Naposledy navštívené:

   
   

   

   
      Kód Název produktu Vaše cena  
   
   
   
   
   
   
   
   

  Nejprodávanější produkty:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  V košíku máte celkem
  0
  0 ks zboží za cenu 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Co znamenají ikony u produktů?
  SLEVA proti běžné ceně

  Na vybrané produkty nabízíme slevy 10 až 70 procent z původní ceny. Prohlédněte si náš katalog, je jich tam spousta.

  Takto označený produkt dopravíme ZDARMA

  Na více jak 100 výdejních míst v rámci služby Uloženka.cz. Neúčtujeme žádný fixní poplatek za osobní odběr. U nás se snažíme zákazníkům nabídnout vždy něco navíc.

  K tomuto produktu dostanete od nás DÁREK!

  Vždy se snažíme dělat něco pro to abyste měli radost. K produktům označeným tímto symbolem od nás dostanete dárek.

  Otestování před odesláním

  Vždy než řadíme zboží k prodeji je kompletně zkontrolováno a přezkoušeno na funkčnost. Na kvalitě zboží nám záleží.

  Osobní odběry jsou u nás ZDARMA

  Také Vás rozčíluje, že u některých prodejců musíte platit i za osobní odběr i na výdejním místě? My jednáme férově a proto si svůj produkt můžete vyzvednout na více než sto místech ZDARMA!

   
  Jsme autorizovaným importérem a distributorem značek:
             
   
  Nákup
  Objednávka
  Reklamace
  O společnosti
   
   

   

   

  Provozuje ELKO TRADING, spol. s r.o.

  Technické řešení © 2020 CyberSoft s.r.o.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.